DODATEK WĘGLOWY

DODATEK WĘGLOWY 

Prawdopodobnie może przysługiwać dodatek węglowy dla osób posiadających lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych, dla których ciepło dostarczane jest z kotłowni zlokalizowanych w Sulechowie przy ul. Łąkowej i ul. Piaskowej.

Dodatek węglowy ustanowiono na podstawie przepisów:

  1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692).
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1712).
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 438 z późn. zm.).

W celu wyjaśnienia zapisów w Ustawie i Rozporządzeniu oraz w celu pozyskania dodatkowych koniecznych informacji, wystąpiliśmy do Burmistrza Sulechowa i do dostawcy energii cieplnej.

Po otrzymaniu odpowiedzi poinformujemy, czy można składać wnioski o dodatek węglowy, które będą miały podstawę do pozytywnego rozpatrzenia. Wniosek - wzór można pobrać ze strony internetowej: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712. Dodatkowe informacje umieszczone są na stronie internetowej: https://ops.bip.sulechow.pl/.

Do czasu otrzymania niezbędnych informacji Spółdzielnia może potwierdzić na wniosku o dodatek węglowy tylko źródło (kotłownię) z którego dostarczana jest energii cieplna do budynku, ale te informacje mogą być niewystarczające.

 

Prezes Zarządu

Jan Rerus