Informacja o danych z zakresu ciepła


Zgodnie z art. 45c i 45d ustawy z dnia 10.04.1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021 roku (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2273) w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że wszystkie informacje w zakresie kosztów i zużyć energii cieplnej można uzyskiwać na bieżąco w biurze Spółdzielni, a poza tym:

Zakres przekazywanych użytkownikom lokali informacji dotyczących rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla użytkowników lokali zaopatrywanych w energię cieplną lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku wielolokalowym, o których mowa w art. 45c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, obejmuje:

W ramach rozliczeń kosztów ciepła i prowadzonej gospodarki cieplnej przy wykorzystaniu wskazań podzielników kosztów ogrzewania i wodomierzy ciepłej wody użytkowej, Spółdzielnia dostarcza lub umożliwia użytkownikowi lokalu następujące informacje:

1. Dla budynku:

   1. ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Informacja miesięczna zawarta na stronie internetowej: https://www.msmsulechow.pl w zakładce: „E-CZYNSZE” („Kartoteka lokalu”)  Kategoria: Karta budynku i Zużycie ciepła, po zalogowaniu się (https://e-czynsze.msmsulechow.pl/index.php). Informacja za cały okres rozliczeniowy podawana również w rozliczeniu rocznym;
   2. powierzchnię budynku - Informacja zawarta na stronie internetowej: https://www.msmsulechow.pl w zakładce: „E-CZYNSZE” (Kartoteka lokalu) Kategoria: Karta budynku, po zalogowaniu się (https://e-czynsze.msmsulechow.pl/index.php). Informacja podawana również za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym;
   3. ilość pobranego ciepła przypadająca na 1m2 powierzchni lokali - Informacja podawana za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym. Informacja narastająco w roku podawana również w zakładce: „E-CZYNSZE” „Kartoteka lokalu” KategoriaKarta budynku, po zalogowaniu się (https://e-czynsze.msmsulechow.pl/index.php);
   4. koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej - Informacja podawana za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym oddzielnie dla podgrzania wody użytkowej i oddzielnie dla centralnego ogrzewania. Informacja narastająco w roku podawana również w zakładce: „E-CZYNSZE” „Kartoteka lokalu”  Kategoria: Karta budynku, po zalogowaniu się (https://e-czynsze.msmsulechow.pl/index.php);
   5. koszty stałe zakupu ciepła - Informacja podawana za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym oddzielnie dla podgrzania wody użytkowej i oddzielnie dla centralnego ogrzewania;
   6. koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła - Informacja podawana za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym oddzielnie dla podgrzania wody i oddzielnie dla centralnego ogrzewania;
   7. ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania - Informacja podawana za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym;
   8. stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali wielkość współczynników „UF” i „LAF” podawane w rozliczeniu rocznym. Dodatkowo współczynniki LAF podane są w zakładce: „E-CZYNSZE” „Kartoteka lokalu” Kategoria: Dokumenty nieruchomości po zalogowaniu się (https://e-czynsze.msmsulechow.pl/index.php)
   9. średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni lokali - Informacja podawana za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym. Dodatkowo informacja narastająco w roku podawana również w zakładce: „E-CZYNSZE” „Kartoteka lokalu” – Kategoria Karta budynku, po zalogowaniu się (https://e-czynsze.msmsulechow.pl/index.php);
   10. informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych - Organizacje zrzeszające lokatorów można znaleźć m.in. na stronach Internetowych:
    Polskie Zrzeszenie Lokatorów: https://pzl-lokatorzy.pl,
    Komitet Obrony Praw Lokatorów: https://lokatorzy.info.pl;
   11. informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej Szczegółowe informacje na temat efektywności energetycznej można znaleźć m.in. na stronie Internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: https://www.ure.gov.pl; w dniu zatwierdzenia niniejszego regulaminu: w zakładce: „Konsument” i dalej https://uokik.gov.pl j w zakładce: „Poradnik Odbiorcy”: https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/poradnik-odbiorcy/4766,Poradnik-dla-Odbiorcow-Energii-i-Paliw-Gazowych.html;
   12. informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów Ewentualne reklamacje, pytania lub skargi dotyczące otrzymywanych rozliczeń kosztów ciepła oraz związanych z dostawą i odbiorem ciepła należy składać w do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą os. Konstytucji 3 Maja 2/1, 66-100 Sulechów. W przypadku zastrzeżeń dotyczących otrzymanych wyjaśnień bądź sposobu rozpatrzenia reklamacji, można się zwrócić do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Po wyczerpaniu powyższej procedury można się zwrócić do odpowiedniej organizacji zajmującej się ochroną praw konsumenta np. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl lub do właściwego sądu. 

2. Dla lokalu:

   1. ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu - Ilość zarejestrowanych jednostek można w każdym czasie sprawdzić na zamontowanych podzielnikach kosztów ogrzewania przyciskając przycisk na podzielniku kosztów ogrzewania. Podawane są dwie wartości: wartość bieżąca w roku (2) i wartość z końca poprzedniego okresu rozliczeniowego (A). Ilość zarejestrowanych jednostek podawana jest również w rozliczeniu rocznym;
   2. ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu skorygowanych przez współczynniki wyrównawcze: „LAF” i „UF” (jednostki obliczeniowe) Informacja podawana jest w rozliczeniu rocznym z tym, że użytkownik lokalu może uzyskać tą wiedzę dokonując odczytu wskazań na podzielnikach kosztów ogrzewania wartości bieżącej w roku i mnożąc przez podane w rozliczeniach rocznych współczynniki;
   3. wartość maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym - Informacja podawana za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym; 
   4. wartość minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym - Informacja podawana za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym;
   5. wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania - Informacja podawana za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym. Informacja, w układzie miesięcznym, podawana również na stronie internetowej: https://www.msmsulechow.pl w zakładce: „E-CZYNSZE” (Kartoteka lokalu) Kategoria Obciążenia, po zalogowaniu się (https://e-czynsze.msmsulechow.pl/index.php).
   6. wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym informacja zawarta w Planie finansowo-gospodarczym na dany rok obrachunkowy (okres rozliczeniowy). Aktualne zaliczki podawane są na stronie internetowej jw. Każda zmiana wysokości zaliczek wymaga powiadomienia użytkownika lokalu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   7. saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty - Informacja podawana za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym;
   8. porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek w okresie letnim i w okresie zimowym - Informacja podawana za dany okres rozliczeniowy w rozliczeniu rocznym.

3. Poza informacjami przedstawianymi w rozliczeniach rocznych oraz na stronie internetowej, użytkownik lokalu może uzyskać wymagane informacje bezpośrednio w biurze Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą: 66-100 Sulechów, os. Konstytucji 3 Maja 2/1.

4. Z dniem 01.01.2023 roku Spółdzielnia wprowadziła nowy regulamin rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą os. Konstytucji 3 Maja 2/1, 66-100 Sulechów. Regulamin dostępny jest w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej: https://www.msmsulechow.pl w zakładce: „E-CZYNSZE” (Kartoteka lokalu Kategoria: Dokumenty nieruchomości) po zalogowaniu się (https://e-czynsze.msmsulechow.pl/index.php).

pdf