ZARYS HISTORYCZNY POWSTANIA MSM

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod nr Rs.610 w dniu 14.09.1982 roku.
Pierwsi członkowie zarządu pełnili oficjalnie swoje funkcje od dnia 14.09.1982 roku, byli to:

 1. Tadeusz Murzicz – Prezes zarządu od 14.09.1982 roku do 31.01.1999 roku – pełnił funkcję przez 17 lat. Obecnie jest Zastępcą Prezesa zarządu.
 2. Romuald Furs – Zastępca Prezesa zarządu od 14.09.1982 funkcję tą pełnił przez 6 lat.
 3. Bolesław Mospan – członek zarządu od 14.09.1982 roku funkcję tą pełnił przez 6 lat.
 4. Zbigniew Kmera – członek zarządu od 14.09.1982 roku później zastępca Prezesa zarządu - funkcję w zarządzie pełnił przez 8 lat.
 5. Waldemar Klimek – członek zarządu od 14.09.1982 roku - funkcję tą pełnił przez 6 lat.

Przez pozostałe lata funkcję w zarządzie MSM pełnili:

 1. Wacław Karasiński – członek zarządu od 26.10.1988 roku funkcję tą pełnił przez 1,5 roku.
 2. Andrzej Uchman – zastępca Prezesa zarządu od 16.03.1990 roku - funkcję tą pełnił przez 9 lat.
 3. Stanisław Marciniak – członek zarządu od 16.03.1990 roku - funkcję tą pełnił przez 6 lat.
 4. Mirosław Andrasiak – członek zarządu od 01.07.1996 roku - funkcję tą pełnił przez 3 lata.
 5. Bogdan Deruba – Prezes zarządu od 17.02.1999 rok, a później członek zarządu - funcję tą pełnił do 31.12.2009 roku.
 6. Jarosław Mospan – członek zarządu od 14.06.1999 roku - funkcję tą pełnił przez 4 lata.
 7. Krzysztof Jachimowski – członek zarządu od 21.05.2003 roku - funkcję tą pełnił przez 3 lata.
 8. Bernard Ruszczyński – członek zarządu od 05.04.2006 roku - funkcję tą pełnił do dnia 13.08.2017 roku.
 9. Jan Rerus – Prezes zarządu od 21.06.1999 roku – funkcję pełni po dzień dzisiejszy.
 10. Tadeusz Murzicz - Zastępca Prezesa zarządu od 23.09.2015 roku - funkcję pełni po dzień dzisiejszy.
 11. Tytus Fokszan - Zastępca Prezesa zarządu od 07.06.2019 roku - funkcję pełni po dzień dzisiejszy.

Do pierwszej Rady Nadzorczej zostali wybrani:

Krzysztof Kuźnicki,
Elżbieta Turzańska,
Przemysław Hejnat,
Maria Wilkien,
Konstantyna Zarówna,
Piotr Sokół,
Ryszard Masztalerz.

Inicjatorami Założenia Spółdzielni były zakłady pracy:

 1. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „DIANA” z Sulechowa
 2. Zespół Opieki Zdrowotnej z Sulechowa
 3. Wojewódzka Komenda Milicji z Zielonej Góry.

Do zawiązania Spółdzielni został wybrany pan Tadeusz Murzicz, a działo się to na przełomie lat 1979/1980. Początkowo założeniem było budowa mieszkań zakładowych dla „DIANY”. Jednak stan wojenny spowodował reorganizację przemysłu lekkiego co w konsekwencji spowodowało uniemożliwienie budowy mieszkań zakładowych. Dopiero uchwałą nr 22 z 06.04.1981 roku Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego stworzono możliwość zakładania tzw. małych spółdzielni mieszkaniowych i realizację budowy mieszkań pod warunkiem pozyskania uzbrojonego terenu lub pozyskania inwestorów, którzy sfinansują uzbrojenie terenu. Finansowanie uzbrojenia terenu wzięły na siebie zakłady pracy, oczywiście w zamian za możliwość wskazania osób do zasiedlenia mieszkań. Wobec takiego założenia Spółdzielnia nigdy nie miała zarejestrowanych członków oczekujący. Zakłady pracy, które uczestniczyły w finansowaniu infrastruktury dla budynków Spółdzielni to m.in.: „DIANA”, ZOZ, „Prodwodrol”, „IZOLCJA” Cigacice (obecnie Rockwool Polska), „DEKORA”, „SILVANA”, „PeBeRol”. Z przedstawionych danych jednoznacznie wynika zasadność obecnej nazwy: „Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa” której to ojcem nazwy jest pan Tadeusz Murzicz.

Pierwszy statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie MSM w dniu 04 czerwca 1982 roku, pod którym podpisało się 56 osób. Statut wielokrotnie nowelizowano. Najistotniejsze zmiany wprowadzono w latach 2001 i 2007. W 2005 roku wprowadzono skróconą nazwę Spółdzielni „MSM” oraz przyjęto do stosowania opracowane przez Jana Rerusa logo.

Na początku działalności Spółdzielni Zespół Opieki Zdrowotnej w Sulechowie użyczył pomieszczenia biurowego i tam przy ul. Niepodległości w Sulechowie Spółdzielnia miała pierwsze swoje biuro.
Oświadczenie o celowości założenia Spółdzielni wydał Centralny Związek Budownictwa Mieszkaniowego w dniu 27.07.1982 roku.

Uchwałą nr 210 z dnia 15 czerwca 1983 roku Spółdzielnia została przyjęta w poczet członków Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie.

W dniu 31.01.1993 roku Spółdzielnia złożyła deklarację i została przyjęta w poczet członków Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i jest członkiem tego związku po dzień dzisiejszy.

Od 1996 roku, ze względu na rozwój spółdzielni, wprowadzono zamiast walnego zgromadzenia Zebranie Przedstawicieli członków. Teraz po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 roku powrócono do walnych zgromadzeń.

W dniu 03.02.1998 roku Spółdzielnia została przyjęta w poczet członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze i również jest członkiem tego związku po dzień dzisiejszy.

Spółdzielnia w dniu 15.12.2001 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział w Zielnej Górze.

Budowa budynków wielolokalowych rozpoczęła się prawie natychmiast po zarejestrowaniu Spółdzielni. Już w 1984 oddano do użytkowania pierwszy budynek wielolokalowy z 50 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 2.687 m2. Bankiem finansującym pierwszy budynek był Narodowy Bank Polski, a późniejsze kredytowane były przez bank PKO. Ostatni budynek oddano do użytkowania w roku 1994 zlokalizowany przy ul. 31 Stycznia. Budynki wielolokalowe zostały wybudowane przez firmę „PeBeRol” z Sulechowa. Pewnym nowum było oddawanie mieszkań do wykończenia przez członków według ich własnych potrzeb i uznania. Należy podkreślić, że wówczas stworzono bardzo korzystne warunki kredytowania mieszkań lokatorskich – członek wpłacał 10% - 20% wartości kosztów budowy i już mógł mieszkać, później Państwo umarzało 30% - 50% kosztów budowy. Inwestycje budowlane zakończono w 2006 roku oddając do użytkowania garaże przy ul. Odrzańskiej.

Obecnie Spółdzielnia zarządza zasobami własnymi oraz rozwija działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

Ogólne dane historyczne o spółdzielczości w Polsce

W Polsce spółdzielczość rozwijała się na gruncie dawnych rodzimych form współdziałania z wykorzystaniem doświadczeń zagranicznych, głównie krajów zaborczych. Za prekursora spółdzielczości w Polsce uznawany jest Stanisław Staszic, który w 1816 roku założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie w celu - jak pisał w ułożonym przez siebie statucie - „udoskonalenia rolnictwa i przemysłu oraz wspólnego ratowania się w nieszczęściach”. W 1890 roku powstała pierwsza na ziemiach polskich Spółdzielnia Budowlana \"Pomoc\" w Poznaniu. Później kolejno powstawały spółdzielnie mieszkaniowe m.in. w 1906 roku – Bielsko, 1908 – Chorzów, Bydgoszcz, Grudziądz, Katowice, Inowrocław
W dwudziestoleciu międzywojennym ruch spółdzielczy blisko współpracował z Polską Partią Socjalistyczną, tworząc m.in. Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową (1922 – jedną z największych w Polsce). Ocenia się że w okresie międzywojennym w Polsce działało do 16 tys. spółdzielni.

Po II Wojnie Światowej spółdzielczość nabrała innego charakteru, przede wszystkim w Państwie Polskim nastąpiły zmiany ustrojowe. Początkowo próbowano zniszczyć spółdzielczość, ale od 1955 roku spółdzielczość wróciła na poprzednie przedwojenne tory. Niestety, podążała nimi tylko przez kilka lat. Już w 1961 roku pojawiły się wyraźne zapowiedzi socjalistycznych przemian. Obradujący w czerwcu tego roku w Warszawie III Krajowy Zjazd Spółdzielczości założył, że co piąte nowo zbudowane mieszkanie będzie spółdzielcze. Oznaczało to kolosalny wzrost zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Ale znacznie poważniejsze konsekwencje miał dopiero obradujący w 1964 roku IV Zjazd PZPR, który - jak w wielu innych dziedzinach życia, tak i w spółdzielczości - zapoczątkował zmiany, mówiąc językiem z tamtych lat, rewolucyjne. Zjazd wskazał na spółdzielczość jako głównego inwestora budownictwa mieszkaniowego w miastach. Spółdzielnie miały stać się organizacjami masowymi, umożliwiającymi ludziom dojście do własnego mieszkania. Wkrótce wszystkie fundamentalne wartości i zasady ruchu spółdzielczego zostały w praktyce zanegowane.
Podstawowa zasada dobrowolnego uczestnictwa została zastąpiona przymusem przynależności. Zignorowano fundamentalne dla spółdzielczości wartości: równość i sprawiedliwość, znajdujące dotychczas swój wyraz m.in. w kolejności otrzymywania mieszkań. O samodzielnych, niezależnych i demokratycznych decyzjach w sprawach gospodarczych w warunkach planowej gospodarki socjalistycznej nie mogło być nawet mowy.

Obecnie podstawą prawną działalności spółdzielni jest Prawo spółdzielcze uchwalone 25 lat temu, 16 września 1982 roku. Niewiele zmieniło uchwalone przez Sejm PRL nowe \"Prawo spółdzielcze\". Owszem, stwarzało ono formalno-prawne warunki powrotu do idei ruchu spółdzielczego, ale konsekwencje wcześniejszej polityki państwa spółdzielnie ponosiły jeszcze przez szereg następnych lat i właściwie ponoszą do dziś, a z drugiej strony proces faktycznego powrotu do korzeni ruchu spółdzielczego mógł się rozpocząć dopiero po przełomie politycznym w 1989 roku. Nowelizacja prawa spółdzielczego w 1994 roku znacznie zwiększyła znaczenie statutu spółdzielni, przez co stał się on jednym z podstawowych aktów regulujących funkcjonowanie spółdzielni. Obecnie obowiązujące prawo spółdzielcze, po wielokrotnych nowelizacjach, odeszło od szeregu przepisów bezwzględnie obowiązujących na rzecz umownych rozwiązań, określonych w statucie. Nastąpiło więc zbliżenie polskiego prawa spółdzielczego do idei spółdzielczości i zasad opracowanych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy na Kongresach w 1937 r. w Paryżu i w 1967 r. w Wiedniu. Opracowano tam 6 zasad:

 • pełna dobrowolność i dostępność do członkostwa w spółdzielni,
 • wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki, także w głosowaniu,
 • uzyskane nadwyżki i oszczędności z działalności należą do członków,
 • spółdzielnie prócz działalności gospodarczej powinny prowadzić również działalność społeczną i kulturalno-oświatową,
 • spółdzielnie działają samorządnie (decydują samodzielnie za pośrednictwem swoich organów),
 • ruch spółdzielczy jest niepodzielny.

W zakresie spółdzielni mieszkaniowych 15 grudnia 2000 roku przyjęto nową ustawę, która po kilku nowelizacjach jest obowiązującym aktem prawnym dla spółdzielni mieszkaniowych wraz z Prawem spółdzielczym. Kolejne nowelizacje wprowadzały istotne zmiany w zakresie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz członkostwa i spraw majątkowych.