Oferta na zarządzanie


 ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI


  Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych od dnia 01.01.2005 roku.

Zarządzamy zarówno dużymi (powyżej 7 lokali) jak i małymi Wspólnotami Mieszkaniowymi. Usługi wykonujemy profesjonalnie starając się spełnić oczekiwania właścicieli lokali. Zawsze dostosowujemy sposób zarządzania i rozliczeń do potrzeb i wymogów Wspólnoty Mieszkaniowej. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie i propozycje. Z zainteresowanymi osobami lub Wspólnotami Mieszkaniowymi z przyjemnością umówimy się na spotkanie po uprzednim ustaleniu terminu. Za usługę zarządzania pobieramy wynagrodzenie w wysokości od 0,50 zł do 0,85 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokali.  Ostateczna kwota ustalana jest w drodze negocjacji. Świadczymy również usługi w zakresie doradztwa i porad dotyczących funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

TWÓJ ZARZĄDCA NIE SPEŁNIA TWOICH OCZEKIWAŃ
- NAWIĄŻ Z NAMI KONTAKT


OGÓLNA OFERTA NA ZARZĄDZANIE

       Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi. Swoje usługi wykonujemy profesjonalnie zwracając szczególną uwagę na potrzeby i wymagania właścicieli lokali. Corocznie przygotowujemy plany gospodarcze na dany rok i szczegółowo rozliczamy rok poprzedni. Zarówno w planach jak i rozliczeniach otrzymają Państwo informację z zakresu kosztów i przychodów z podziałem na poszczególne grupy oraz nakłady remontowe i koszty konserwacji z rozbiciem na poszczególne zadania. Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej zwołujemy w godzinach ustalonych ze Wspólnotę niezależnie od pory dnia. Zatrudniamy konserwatorów i administratorów, którzy służą pomocą i prowadzą stałą opiekę nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej.
Proponujemy:

 1. wynagrodzenie zarządcy: 0,50 zł do 0,85 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokali na miesiąc. Wynagrodzenie zarządcy obejmuje m.in.: zarządzanie i administrowanie Wspólnotą, prowadzenie pełnej rachunkowości, przeprowadzanie przeglądów budowlanych rocznych, wykonywanie rocznych badań szczelności instalacji gazowych, prowadzenie i archiwizowanie wymagalnej dokumentacji, windykacja należności, przeprowadzanie przetargów (sposób wyboru wykonawców i dostawców określa Wspólnota),  wykonywanie drobnych napraw w zakresie robocizny typu: wymiana zamków, żarówek itp.;
 2. koszty utrzymania nieruchomości: kwota ustalana przez Wspólnotę w zależności od generowanych kosztów wnoszona w postaci zaliczki, która rozliczana jest po zakończeniu roku według udziałów w części wspólnej nieruchomości (jeżeli Wspólnota nie postanowiła inaczej). Wysokość zaliczki nie powinna przekraczać obecnie ustalonych stawek;
 3. oopłaty za media: według stawek ustalonych z dostawcami i odbiorcami.

      Zakres naszych usług obejmuje również szereg innych spraw jak np. dostęp poprzez Internet do własnych kartotek naliczeń i wpłat, bezpośredni kontakt z wybranymi pracownikami poprzez indywidualną pocztę e-mail oraz telefony komórkowe, obsługę prawną, obsługę konserwacyjną w zakresie mniejszych zadań na podstawie ustalonych przez Wspólnotę stawek, naprawy awaryjne przez 24 godziny na dobę, itp.

      Posiadamy duże doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami gwarantując tym samym zapewnienie sumiennego, rzetelnego i profesjonalnego wykonywania proponowanych usług. Kadra składa się z ludzi rozumiejących obecne potrzeby oraz znająca trudności występujące przy obsłudze obiektów budowlanych. Doświadczenia teoretyczne i praktyczne poparte są odpowiednimi dokumentami. W skład naszej kadry wchodzą osoby zarządzające Spółdzielnią i Wspólnotami Mieszkaniowymi posiadające m.in. uprawnienia:

 1. licencja zarządcy nieruchomości nr 13326 - Jan Rerus,

     Kadra posiada szereg różnych uprawnień, które przyczyniają się do skutecznego i na wysokim poziomie zarządzania nieruchomościami. Są to m.in.:

 1. uprawnienia do badania szczelności instalacji gazowych,
 2. uprawnienia spawalnicze,
 3. uprawnienia energetyczne,
 4. uprawnienia dozorowe w zakresie dźwignic,
 5. uprawnienia lustracyjne spółdzielni mieszkaniowych.

     Dla celów realizacji zadań wykraczających poza zakres uprawnień pracowniczych zatrudniamy sprawdzone i doświadczone firmy. Są to zadania z dziedzin:

 1. obsługa prawna wraz z windykacją należności,
 2. usługi kominiarskie,
 3. konserwacje domofonów,
 4. badania instalacji elektrycznych i piorunochronowych,
 5. przeglądy budowlane,
 6. przeglądy bhp i ppoż.,
 7. rozliczenia zaliczek energii cieplnej.

   W celu realizacji tak skomplikowanej materii, jaką jest zarządzanie nieruchomościami, na bieżąco prenumerujemy czasopisma fachowe, korzystamy z kursów i szkoleń, wyposażeni jesteśmy w odpowiednie systemy komputerowe gwarantujące rzetelną i szczegółową analizę zdarzeń przy zachowaniu pełnej księgowości oraz zapewniając odpowiednie przechowywanie danych i ich bezpieczeństwo.
    Nasza spółdzielnia istnieje od 1982 roku i swoje zadania wykonuje na zadawalającym poziomie uwzględniając potrzeby mieszkańców oraz spełniając wymogi przepisów ustawowych w tym Prawa budowlanego. W tych trudnych czasach nie posiadamy jakikolwiek zadłużeń w stosunku do swoich dostawców, co tylko potwierdza nasze profesjonalne zarządzanie. Jesteśmy świadomi o pewnej odrębności funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, ale w głównych rysach jest to porównywalne. Zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi, które funkcjonują na bazie ustawy o własności lokali (duże wspólnoty) oraz ustawy Kodeks cywilny (małe wspólnoty). Zdecydowany nacisk kładziemy na spełnienie wszelkich wymogów prawnych, a dotyczących bezpieczeństwa ogólnego. Gwarantujemy realizację przeglądów i kontroli wynikających z Prawa budowlanego. Posiadamy własną ekipę konserwatorów z zapewnieniem możliwości napraw awaryjnych również w dni wolne. Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie związanych z mieszkalnictwem oraz dostęp do przepisów prawnych. Każdy współwłaściciel może na bieżąco przeglądać swoje naliczenia i wpłaty po uzyskaniu dostępu do swojej kartoteki co umożliwia na bieżąco śledzenie poprawności dokonywanych rozliczeń. Również wszelkiego rodzaju wnioski czy zapytania przyjmujemy tą drogą. Oczywiście jesteśmy otwarci na nowe propozycje, które ułatwiłyby Państwu współpracę z nami.
  Każda wspólnota sama wybiera sposób prowadzenia rachunkowości. My proponujemy tą najbardziej rozbudowaną, czyli będziemy prowadzić dla nieruchomości wspólnej księgi rachunkowe (pełna księgowość) umożliwiając sporządzenie bilansu, rachunku zysku i strat oraz deklaracji podatkowych. Będziemy dokonywać rozliczeń poprzez rachunek bankowy oraz składać ze swej działalności roczne sprawozdanie. Zarządzanie odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy, rocznych planów gospodarczych i bieżącej kontroli nieruchomości.
    Wykonując określone czynności i ponosząc przy tym koszty jesteśmy zobowiązani do pobierania z tego tytułu niewielkich opłat. Wynagrodzenie zarządcy zawsze ustalane jest uchwałą współwłaścicieli, dlatego nie ma możliwości nagłego wzrostu odpłatności za zarządzanie.
   Jeżeli Państwo bylibyście zainteresowani  naszą ofertą to jesteśmy do dyspozycji w celu przeprowadzenia rozmów i jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.
  Dla uwiarygodnienia naszej firmy dodać należy, że jesteśmy zrzeszeni w:

 1. Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze,
 2. Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości w Zielonej Górze (Jan Rerus).

      Posiadamy wymagane Ustawą o gospodarce nieruchomościami ubezpieczenie zarządcy nieruchomości oraz dodatkowo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu Spółdzielni.
     Sfera zarządzania nieruchomościami jest bardzo szeroka, a nasze ustawodawstwo jest skomplikowane i niestabilne obarczone wielokrotnymi nowelizacjami i różniącymi się opiniami. Z szerokiego zakresu poznania przepisów prawnych należy wymienić kilka dla zobrazowania zagadnienia: ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie prawa lokatorów..., ustawa Kodeks cywilny, ustawa o Księgach wieczystych, ustawa Prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa Prawo energetyczne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ustawa o rachunkowości, ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawy podatkowe, ustawy o sądownictwie i wiele, wiele innych oraz ogrom rozporządzeń do tych ustaw. Jak zaznaczyliśmy staramy się i mamy ku temu odpowiednie warunki, aby być na bieżąco z aktualnymi przepisami, a dodatkowo zlecamy usługi prawnicze Kancelarii Prawnej z Zielonej Góry, co gwarantuje Państwu profesjonalną obsługę w tym zakresie.
Oferta nasza daje Państwu bezpieczeństwo w zakresie realizacji wymogów związanych z nieruchomościami, przejrzyste i jasne plany oraz rozliczenia przy optymalnych kosztach.
    Każda wspólnota ma prawo zdecydowania o sposobie zarządzania swoją nieruchomością, lecz musi pamiętać o tym, że decyzje podjęte teraz lub brak decyzji będą miały swoje odbicie w przyszłości. Zmiana zarządcy nieruchomości związana jest z przejęciem całej dokumentacji. Jako, że mamy w zarządzaniu duże doświadczenie jesteśmy Państwu w stanie zagwarantować nie tylko odpowiednie przechowywanie tej dokumentacji (posiadamy odpowiednie pomieszczenie – archiwum), ale również stałą jej aktualizację. Jeżeli Wasza wspólnota nie posiada zaakceptowanych regulaminów, to w ramach umowy, przygotujemy  propozycje regulaminów, które będziecie uważać za konieczne. Regulaminy, które dobrze by było posiadać to m.in.: regulamin wspólnoty mieszkaniowej określający zasady funkcjonowania, rozliczeń, decyzyjności i postępowania, regulamin porządku domowego, regulamin rozliczeń z tytułu kosztów energii cieplnej., plan kont, regulamin korzystania z pomieszczeń wspólnych  itp.
      Przedstawiając swoją ofertę mamy nadzieję, że przeanalizują Państwo zalety podpisania z nami umowy o zarządzanie Waszą nieruchomością, a my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, abyście byli zadowoleni z naszych usług.
 

Licencjonowany Zarządca nieruchomości         
Jan Rerus