TRZECI PRZETARG NIEOGRANICZONY - PISEMNY OFERTOWY

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie ogłasza TRZECI PRZETARG NIEOGRANICZONY – PISEMNY OFERTOWY, na zbycie i ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu użytkowego:

Dane lokalu:

  • Adres: Sulechów, ul. Odrzańska 58C/31

Powierzchnia użytkowa: 57,43 m2.

Lokal położony w budynku wielorodzinnym, składający się z pięciu pomieszczeń. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 25/1000.

Lokal nie jest objęty umową najmu.

Cena wywoławcza: 60.000,00 złotych.

Wymagane wadium w wysokości 6.000,00 złotych.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w zamkniętych kopertach z podaniem:

  • proponowanej ceny nabycia nie niższej od ceny wywoławczej,
  • proponowany sposób i terminu płatności,
  • dane kontaktowe oferenta,
  • na kopercie: imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta z dopiskiem „Przetarg na lokal użytkowy ul. Odrzańska 58C/31 w Sulechowie”
  • potwierdzenie wpłaty wadium na konto Spółdzielni.

Termin składania ofert: do dnia 10.09.2019 roku do godziny 1200

Koszty związane z ustanowieniem prawa w tym:

  • koszty notarialne,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny uzyskanej w przetargu,
  • koszty dokonania zmian w księdze wieczystej ponosi kupujący,
  • koszty opłaty skarbowej od wydanych zaświadczeń z Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego wymagalnych do podpisania umowy notarialnej ponosi kupujący

Wadium podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto podane przez oferenta w ofercie. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do podpisania Aktu Notarialnego w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.

Otwarcie kopert nastąpi w terminie do dnia 18.09.2019 roku.

Zawarcie umowy ustanowienia prawa w okresie ok. miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lokal użytkowy można oglądać po telefonicznym umówieniu terminu – numerem telefonu 502 588 195.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni.

Dane Spółdzielni:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą: os. Konstytucji 3 Maja 2/1, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 21 72, konto bankowe PKO BP S.A. 1 O/Sulechów  Nr 06 1020 5402 0000 0802 0021 7810.

-Zarząd Spółdzielni-